Zakres tematyczny ALBUS

J. Angielski

Zakres tematyczny Albus - J. angielski

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: saxon genitive,
 • liczba mnoga rzeczowników,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, a/some/any,
 • czasownik "to be", "have got", "can", "have",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu: at, on, in, after, before,
 • przyimki miejsca in, on, at, under, behind, near, next to, in front of, between, opposite,
 • liczebniki główne,
 • zaimki pytające: where, who, when, what, how, why, pytania szczegółowe,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • czasowniki: like, love, hate, want, live, make, do, take,
 • zdania pytające, przeczące i oznajmujące w czasie Present simple i Present continous,
 • czas Past simple (czasowniki regularne i podstawowe nieregularne),
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • pozdrawianie, przedstawianie się,
 • miejsca i działalność człowieka w mieście i na wsi,
 • wskazywanie przedmiotów,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • cechy wyglądu człowieka: wzrost, fryzura, oczy, appearance adjectives,
 • części ciała człowieka i zwierząt,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • zwierzęta dzikie i domowe, umiejętności i opis zwierząt,
 • zegar, pory dnia, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • charakterystyczne zjawiska pogodowe i typowe dla pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna, nazwy przedmiotów szkolnych,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu, meble i wyposażenie, ubrania,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina, relacje w rodzinie,
 • praca naszych rodziców,
 • kraje i narodowości.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • zaimki dzierżawcze,
 • przyimki miejsca: beside, above, over,
 • przyimki ruchu,
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników,
 • liczebniki porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: Present simple i Present continuous - porównanie,
 • Czas Future simple, wyrażenie "be going to",
 • Czas Past Simple,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • zaimki pytające: which, whose, why,
 • czasownik: must/mustn’t, have to,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • pytania: "How much?", "How many?",
 • spójniki,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • mój pokój, meble,
 • formułowanie informacji co lubimy, a czego nie lubimy,
 • duże liczby,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • części ciała i ubrania,
 • przedmioty w klasie,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • nazwy posiłków,
 • muzyka i instrumenty muzyczne,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania, programy telewizyjne,
 • kraje, narodowości i ich języki,
 • typowe miejsca w mieście i poza miastem, krajobrazy, atrakcje wakacyjne,
 • zakaz i obowiązek,
 • formułowanie propozycji wspólnej zabawy i zajęć,
 • porównywanie rzeczy,
 • daty,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • środki transportu, jak docieramy do szkoły i do innych miejsc,
 • jak dotrzeć do ..., giving directions.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • Londyn i Nowy York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym. (UK, USA, Kanada, Australia, Irlandia, Nowa Zelandia); ich stolice i flagi państwowe, nazwy narodowości żyjących w powyższych krajach, istotne cechy charakterystyczne tych krajów,
 • podział W. Bryt. na 4 kraje.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czasy: Past continuous, Present Perfect simple z ever/never, just/already/yet, for/since,
 • wyrażanie przyszłości: czasy: Future simple, Present continuous i "be going to",
 • porównania z as ...... as,
 • tworzenie przysłówków i ich pozycja w zdaniu,
 • czasownik "would like", "want", "need",
 • czasownik "have", "have to" i "have got",
 • czasowniki modalne: "can, should, would, must, shall",
 • tryb rozkazujący,
 • zaimki "one/ones".

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • szukanie i pytanie o informację,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • udzielanie rad, prośba o radę,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • plany na przyszłość,
 • zdolności i umiejętności,
 • instruowanie i wydawanie poleceń.
 • 3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:
 • najważniejsze atrakcje turystyczne USA, W.Bryt. i Australii,
 • angielski jako język światowy,
 • najwybitniejsi współcześni politycy, ludzie kultury i sportowcy z USA, W. Brytanii, Kanady i Australii,
 • najważniejsze święta i festiwale w krajach anglojęzycznych.

Klasa 1 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej,
 • porównanie czasów: Present simple i Present continuous,
 • strona bierna czasów: (czasy simople),
 • porównanie czasów: Past simple i Past continuous, used to i would,
 • porównanie czasów: Past simple, Present perfect i Present simple,
 • czasowniki modalne: "could, may, might",
 • wyrażenie "be allowed to", "be able to",
 • some/any/no/every i ich złożenia,
 • stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I i II typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • czasowniki "have, go, come",
 • przymiotniki a przysłówki; przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • podróżowanie, wakacje, organizacja czasu wolnego,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • opis wydarzeń z przeszłości,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W.Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 2 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum,
 • czasy: Future continuous i Present perfect continuous, Past perfect simple,
 • strona bierna (present continuous, past continuous, po czasownikach modalnych),
 • porównanie użycia czasów gramatycznych,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe III typu,
 • "would rather, would prefer",
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po czasowniku,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • przyimek z czasownikiem,
 • czasowniki: "do, make i take",
 • zdania okolicznikowe celu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • udzielanie rad, sugerowanie rozwiązania problemu,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • wyrażanie podziękowań i reakcja na nie.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W.Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 3 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I, II klasy gimnazjum,
 • czas Past perfect continuous,
 • porównanie czasów Past perfect simple i Past perfect continuous,
 • zaimki zwrotne,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • konstrukcja "have something done",
 • so i neither/nor, too, either,
 • wyrażenia żalu i życzeń z "I wish", "if only",
 • następstwo czasów i mowa zależna,
 • all / both / neither / none / either,
 • słowa o znaczeniu przeciwnym z przedrostkami: un, im, in, ir, il, dis,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem,
 • pytania pośrednie.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • problemy społeczne, przestępczość,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • przewidywanie i podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • tablice informacyjne,
 • wyrażanie upodobań, chęci, pragnień.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.