Regulamin używania telefonów komórkowych

Odsłony: 2173

Regulamin używania telefonów komórkowych w

Publicznym Zespole-Szkolno Gimnazjalnym w Strzelcach Małych.

 

1. Przynoszenie telefonów komórkowych do szkoły przez uczniów PZS-G w Strzelcach Małych jest dozwolone.

2. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieże telefonów na terenie placówki.

3. Telefony mogą być włączone i używane jedynie podczas przerw międzylekcyjnych. Podczas zajęć świetlicowych, zastępstw, zajęć opiekuńczych telefony mogą być włączone jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

4. Jeśli dany telefon służy również do odtwarzania i słuchania muzyki, uczeń możne to robić jedynie w przypadku używania słuchawek.

5. Bezwzględnie zabrania się robienia zdjęć, kręcenia filmów lub nagrywania dźwięku za pomocą telefonów na terenie szkoły. Pliki wykonane w ten sposób będą kasowane.

6. Jeśli uczeń nie będzie stosował się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu, jego telefon zostanie zdeponowany u Dyrektora szkoły a odebrać go będą mogli jedynie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

7. Jeśli uczeń nie będzie stosował się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu, będzie ukarany wpisaniem punktów ujemnych (w przypadku ucznia Gimnazjum) lub zapisaniem odpowiedniej uwagi (w przypadku ucznia Szkoły Podstawowej)

8. Niniejszy regulamin powstał w porozumieniu pomiędzy Samorządem Szkolnym a Dyrektorem Szkoły.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06 grudnia 2010 roku. W dniu tym traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 3/2008 z dnia 11.03.2008 roku w sprawie zakazu przynoszenia i użytkowania telefonów komórkowych w szkole przez uczniów PZS-G w Strzelcach Małych.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 roku jako regulamin próbny. Jego dalsze obowiązywanie będzie zależało od wyników konsultacji pomiędzy Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Szkolnym.

 

Samorządy uczniowskie

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Dyrektor Szkoły

Roman Janiec