Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium

Odsłony: 4044

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium pieniężnego za wyniki w nauce

dla uczniów PZSG w Strzelcach Małych

 

1.      Jednorazowe stypendium przyznaje się w klasach IV - VI  szkoły podstawowej oraz w klasach I - III gimnazjum.

2.      Jednorazowe stypendium otrzymują:

a.      Trzy osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

b.      Trzy osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum; liczone jako suma punktów uzyskanych z egzaminu humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego i z języka obcego.

c.      Trzy osoby z klas IV – VI szkoły podstawowej, które osiągnęły najwyższe średnie ocen klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów określonych w punkcie 3.

d.      Trzy osoby, z klas I – III gimnazjum, które osiągnęły najwyższe średnie ocen klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów określonych w punkcie 4.

3.      W klasach IV – VI szkoły podstawowej stypendia będą przyznane po obliczeniu średniej ocen klasyfikacyjnych z następujących przedmiotów:

- Język polski,

- Język angielski,

- Matematyka,

- Historia,

- Przyroda,

- Informatyka,

- Wychowanie fizyczne.

4.      W klasach I – III gimnazjum stypendia będą przyznane po obliczeniu średniej ocen klasyfikacyjnych z następujących przedmiotów:

- Język polski,

- Język angielski,

- Język niemiecki,

- Matematyka,

- Wiedza o społeczeństwie,

- Historia,

- Geografia,

- Biologia,

- Fizyka,

- Chemia,

- Wychowanie fizyczne.

5.      Warunkiem przyznania jednorazowego stypendium za średnią ocen klasyfikacyjnych jest uzyskanie przez ucznia przynajmniej bardzo dobrej oceny zachowania podczas klasyfikacji końcoworocznej.

6.      W przypadku dwóch lub większej ilości uczniów z taką samą średnią z ocen klasyfikacyjnych, kryterium decydującym o przyznaniu jednorazowego stypendium lub o jego wysokości jest wyższa średnia  wszystkich ocen klasyfikacyjnych - końcoworocznych. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, kolejnym kryterium jest średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na zakończenie I semestru danego roku szkolnego.

7.      W przypadku dwóch lub większej ilości uczniów z takim samym wynikiem sprawdzianu lub egzaminu, kryterium decydującym o przyznaniu jednorazowego stypendium lub o jego wysokości, jest wyższa średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych - końcoworocznych. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, kolejnym kryterium jest średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na zakończenie I semestru danego roku szkolnego.

8.      Wysokość jednorazowego stypendium określa dyrektor szkoły w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych (wysokość stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu).

9.       Stypendia wręczane są na uroczystym apelu kończącym dany rok szkolny w obecności rodziców, zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów.

10.  Nazwiska uczniów nagrodzonych stypendium zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

11.  Uzyskanie stypendium za wyniki osiągnięte na sprawdzianie lub egzaminie nie powoduje utraty możliwości uzyskania stypendium za średnią ocen klasyfikacji końcoworocznej.

12.  We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający posiada dyrektor szkoły.

13.  Regulamin niniejszy obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011. Dalsze obowiązywanie regulaminu jest zależne od posiadania środków finansowych na cele stypendialne.

 

Dyrektor szkoły

Roman Janiec

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

Odsłony: 2523

 

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

w

Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Małych

 

§ 1 Istota projektu edukacyjnego

1.      Przez projekt edukacyjny rozumiemy zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 

§ 2 Termin realizacji projektów edukacyjnych

1.      Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Małych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego:

a.      w roku szkolnym 2011/2012 klasy trzecie w I semestrze i klasy drugie w  II semestrze;

b.      od roku szkolnego 2012/2013 klasy drugie w I lub w II semestrze w zależności od założeń organizacyjnych i rodzajów projektów.

2.      Termin realizacji projektu jest uzależniony od jego specyfiki, ale nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

§ 3 Zasady doboru uczestników projektu edukacyjnego

1.      Grupy projektowe będą dobierane według następujących kryteriów:

a.      umiejętności i zainteresowania lub akces zgłoszony przez ucznia;

b.      wskazówki i sugestie wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń;

c.      opinie nauczyciela będącego opiekunem danego projektu.

2.      Za ostateczny dobór uczniów do projektu odpowiada wychowawca klasy.

3.      Grupy projektowe powinny mieć charakter wewnątrzklasowy; w uzasadnionych przypadkach mogą mieć charakter międzyklasowy, o czym decyduje dyrektor szkoły.

4.      Maksymalna ilość uczniów w grupie projektowej to 6 osób; chyba że określony projekt wymaga zwiększenia liczby uczniów biorących w nim udział. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Najmniejsza liczba osób realizujących projekt to 3 osoby.

 

§ 4 Dobór tematyki projektów edukacyjnych

1.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

2.      W szkole zostanie stworzona lista tematów projektów, które będą prezentowane uczniom i rodzicom w maju roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń będzie realizował projekt.

3.      Tematy projektów wraz z krótkim opisem ich realizacji, w tym z celem głównym i czasem potrzebnym do jego wykonanie, zgłaszają wszystkie zespoły nauczycielskie – ilość zgłoszonych propozycji musi być dwa razy większa niż liczba nauczycieli wchodzących w skład danego zespołu. Termin zgłaszania tematów projektów upływa 28 lutego 2011 roku. Lista tematów musi być zaktualizowana w każdym roku szkolnym do końca lutego.

4.      Uczniowie, którzy będą realizować projekty, będą mogli zgłosić własne pomysły za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły.

5.      Wyboru projektu musi dokonać uczeń do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym będzie realizował projekt edukacyjny.

6.      Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wybrane projekty.

7.      Ostateczne zatwierdzenie tematów projektów edukacyjnych do realizacji zapada na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu, tak aby wnieść do planu pracy szkoły wszystkie zadania związane z realizacją tychże projektów.

8.      Temat wybrany przez uczniów, dyrektor szkoły przydziela wybranemu nauczycielowi, przyjmując za najważniejsze kryterium zgodności z wykładanym przedmiotem oraz innymi umiejętnościami i wiedzą nauczyciela, bez których realizacja tego projektu byłaby niemożliwa.

 

§ 5 Cele i etapy realizacji projektu edukacyjnego

1.      Utworzona grupa projektowa może ustalić cele szczegółowe, o ile będą zgodne z celem głównym i najważniejszymi założeniami tego projektu.

2.      W trakcie realizacji projektu dopuszczalne są zmiany we wskazanych wcześniej celach szczegółowych, z zastrzeżeniem jak wyżej.

3.      W każdym realizowanym projekcie należy wytyczyć następujący etapy:

a.      I – wstępny (związany z określeniem celów, podziałem zdań, określeniem terminów, ustaleniem funkcji itp.);

b.      II – zasadniczy (polegający na realizacji zadań objętych harmonogramem działań oraz wynikłych w trakcie realizacji tego projektu);

c.      III – końcowy (stanowiący prezentację projektu, ewaluację i raport).

4.      Na każdym etapie projektu opiekun powinien prowadzić konsultacje grupowe i indywidualne.

5.      Na każdym etapie projektu nauczyciel prowadzący projekt powinien oceniać uczniów oraz pracę całego zespołu. Ocena winna mieć charakter opisowy i powinna być podawana uczniom do wiadomości oraz wychowawcy klasy, z której pochodzi dany uczeń.

 

§ 6 Prezentacja projektu edukacyjnego

1.      Na zakończenie projektu edukacyjnego grupa projektowa ma obowiązek dokonać publicznej prezentacji efektów pracy.

2.      Prezentacja może przyjmować różne formy, zależne od specyfiki projektu, np. przedstawienia, happeningu, wycieczki, gazetki, konkursu, prac plastycznych, wystaw, prezentacji komputerowych itp.

3.      Wychowawca – koordynator realizowanych projektów w danej klasie może ustalić jeden wspólny termin dla wszystkich prezentacji, umożliwiając w ten sposób udział rodziców.

4.      W innej sytuacji termin prezentacji ustala opiekun projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.      W prezentacji mogą brać udział uczniowie PZS-G w Strzelcach Małych, rodzice, władze samorządowe, nauczyciele, dyrektor i inni goście zaproszeni przez grupę projektową.

6.      Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. W sytuacji, gdy projekt ma charakter złożony (zbudowany jest z podprojektów), wówczas każdy z podprojektów może być prezentowany przez 20 minut.

§ 7 Wpływ realizacji projektu na ocenę zachowania ucznia

1.      Uczeń, który zrealizował projekt edukacyjny, będzie oceniany według następujących kryteriów:

a.      aktywność i zaangażowanie w pracę na całym projektem;

b.      osiągnięcie określonego wcześnie celu szczegółowego poprzez realizację jakiego zadania, rozwiązanie problemu, wykonanie polecenia;

c.      umiejętność współpracy z innymi uczniami realizującymi dany projekt,

d.      udział we wszystkich konsultacjach i spotkaniach zespołów;

e.      wypełnianie dokumentacji (karty projektu, raporty itp.).

2.      Kryteria te należy przełożyć na punkty dodatnie oceny zachowania, zależnie od stopnia realizacji w/w kryteriów, przy czym każde kryterium stanowi od 0 do +10 punktów.

3.      Całkowitą ilość punktów wpisuje uczniowi nauczyciel opiekujący się danym projektem po jego zakończeniu (tzn. złożeniu raportu do dyrektora szkoły).

4.      Jeśli uczeń nie podejmie żadnych działań związanych z realizacją projektu, mimo upomnień wychowawcy i dyrektora, wówczas informacja o tym zostanie przekazana rodzicom.

5.      Rada Pedagogiczna ma prawo podjąć decyzję o obniżeniu zachowania ucznia o jedną ocenę, jeśli nie realizował on projektu celowo unikając zaangażowania w prace projektowe. Decyzja ta musi być poprzedzona opinią opiekuna projektu.

6.      Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania poprawiony o powyższe ustalenia.

 

§ 8 Inne konsekwencje niezrealizowania projektu edukacyjnego

1.      Niezrealizowanie projektu edukacyjnego przez ucznia może mieć wpływ na ocenę z przedmiotu/przedmiotów, których programowo dotyczy. Nauczyciel ma prawo do wystawienia uczniowi oceny cząstkowej z przedmiotu, którego projekt dotyczy.

2.      Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 Przedmiotowe Systemy Oceniania muszą uwzględniać w/w zasady oceniania.

3.      Jeśli uczeń nie zrealizuje projektu edukacyjnego w terminie wyznaczonym niniejszym regulaminem, może, za zgodą dyrektora szkoły przystąpić do realizacji innego projektu w późniejszym czasie.

 

§ 9 Inne ustalenia dotyczące realizacji projektu edukacyjnego

9.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczeń będzie realizował projekt, informuje rodziców i uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Małych.

10. Wychowawca klasy spełnia funkcję koordynatora projektów realizowanych w jego klasie i wykonuje następujące zadania szczegółowe:

a.    koordynowanie prac opiekunów projektów (a także włączanie do pomocy w razie potrzeby innych nauczycieli);

b.   wspieranie działań opiekunów, pełnienie funkcji „łącznika” pomiędzy nauczycielami, uczniami a dyrektorem szkoły we wszystkich sprawach związanych z projektami;

c.    koordynowanie publicznych prezentacji projektów realizowanych w klasie na forum szkoły w zależności od ustalonej formuły;

d.   informowanie rodziców o postępach w realizacji projektów przez uczniów.

11. W roku szkolnym, w którym dana klasa realizuje projekty edukacyjne, jej wychowawca w miarę możliwości nie powinien być opiekunem żadnego projektu.

12. Nauczyciel opiekuje się uczniami realizującymi tylko jeden projekt w danym czasie; może realizować kolejny projekt po zakończeniu wcześniejszego.

13. Opiekun grupy projektowej wykonuje następujące zadania:

a. wprowadza uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu;

b. stawia przed uczniami ciekawe i wartościowe problemy lub proponuje uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania;

c. towarzyszy uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej;

d. na bieżąco ocenia pracę zespołu i uczniów, dając informację zwrotną,  wskazuje, co można zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób;

e. współpracuje z wychowawcą klasy – koordynatorem projektów;

f. może współpracować z innymi opiekunami w projektach interdyscyplinarnych.

14. Uczniowie realizujący projekty mają za zadanie:

a. wybrać temat projektu edukacyjnego;

b. określić cele szczegółowe projektu;

c. zaplanować sposób realizacji wyznaczonych zadań;

d. wykonać zaplanowane działania;

e. publicznie przedstawić rezultaty projektu;

f. prowadzić dokumentację projektu;

g. sporządzić raport z projektu.

15. Dokumentację projektu stanowi:

a. Karta projektu prowadzona przez ucznia;

b. Karta konsultacji prowadzona przez opiekuna projektu;

c. Karta obserwacji i oceny ucznia prowadzona przez opiekuna projektu;

d. Karta samooceny dokonywanej przez uczniów na początku i na końcu realizacji projektu;

e. Raport z realizacji projektu sporządzony przez uczniów wg ustalonego przez radę pedagogiczną schematu.